Biz barada

2019-nji ýylda döredilen “Biznes Türkmenistan” (BT) Internet neşiri Türkmenistanda hasaba alnan täjirçilik habarlary we maglumat hyzmatlarydyr. BT Türkmenistandaky we dünýäniň dürli künjegindäki okyjylara biznes maglumatlaryny, habarlary we analizleri  rejeli ýagdaýda hem-de türkmen, iňlis, rus we türk dillerinde ýetirip, ýola düşen kompaniýalary, täze döredilen kompaniýalary, maýa goýujylary, telekeçileri, importçylary, eksportçylary we sarp edijileri dürli ugurdaky habarlar, maglumatlar we ideýalar boýunça işjeň aragatnaşyga birikdirýär. Neşiriň baş edarasy Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi hökmünde giňden tanalýan Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýär. 

Biziň işgärlerimiz Türkmenistandaky we dünýäniň dürli ýurtlaryndaky okyjylaryň talaplaryny ödemek üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli ýagdaýda özgerdýärler. Biz maglumatlary, habarlary we habar analizlerini taýýarlanymyzda we çap edenimizde dogruçyllygy we takyklygy saklap galýarys. BT žurnalistleriň, redaktorlaryň, bilermenleriň, hukukçylaryň, wideo operatorlaryň we fotosuraçylaryň milli aragatnaşygynyň goldawyny we maslahatlaryny hem alyp durýar. Biziň habar we maglumat hyzmatlarymyz giň gerimli ugurlary, şol sanda hususy eýeçilik, önümçilik senagaty, oba hojalygy, energiýa, gurluşyk, transport, aragatnaşyk, tehnologiýa, söwda, hyzmatlar pudagy hem-de bank we maliýe ýaly mowzuklary öz içine alýar.       

BT žurnalistikanyň iň ýokary professional ülňülerini saklamak bilen iň gowy habarlary taýýarlaýan, işine ezber we tejribeli işgärleri özünde jemleýär. Biz işgärlerimize jemgyýetiň bähbitlerine laýyk gelýän original we giň göwrümli habarlary hem-de okyjylarymyzyň Türkmenistandaky we Merkezi Aziýa sebitindäki biznes şertlerine has gowy düşünmekleri üçin zerur bolan analizleri taýýarlamaga ýardam berýäris. Biziň teswirleme ýazyjylarymyz öz ugurlaryna ussat bilermenler bolup, olar okyjylarymyzyň durmuşlaryny has hem baýlaşdyrýan we biznes kararlaryny almaga ýol görkezýän möhüm ähmiýetli meseleler boýunça ylymly pikir-garaýyşlaryny hödürleýärler.  

BT-niň etiki düzgünleri

Biziň žurnalistlerimiz, habarçylarymyz we redaktorlarymyz:

  • Öz işleriniň dogry bolmagy üçin jogapkärçilik duýýarlar;
  • Habarlary we maglumatlary çap etmezden öň içgin barlaýarlar;
  • Tizligiň we formatyň ýalňyşlar üçin sebäp bolup bilmeýändigine düşünýärler;
  • Habarlaryň özgerişine görä, olary täzeläp durýarlar;
  • Mümkin boldugyça doly maglumat berýärler;
  • Faktlary we ýagdaýlary, şol sanda şekilli görnüşleri hiç-haçan ýoýmaýarlar;
  • Çeşmeleri açyk we düşnükli ýagdaýda görkezýärler;
  • Hiç haçan rugsatsyz göçürmeýärler. Elmydama salgylanýarlar;
  • Öz wezipelerini şahsy işlerini öňe sürmek üçin ulanmaýarlar;
  • Özleriniň şahsy maliýe bähbitleri bolan mowzuklary barada ýazmaýarlar.
2022