Biz barada

2019-njy ýylyň iýun aýynda işläp başlan “Biznes Türkmenistan” internet neşiri Türkmenistanda işewürlik boýunça ygtybarly habar we maglumat çeşmesidir. Öňdebaryjy habar saýty hökmünde, biz Türkmenistandaky resmi websaýtlardan, habar agentliklerinden we beýleki ygtybarly çeşmelerden saýlanyp alnan habar we maglumatlary yzygiderli ýagdaýda okyjylara ýetirýäris.

Türkmenistanyň ykdysadyýeti dowamly ösüşi başdan geçirip, dürli ugurlardaky biznesleri özüne çekýär. Göwnejaý işewürlik şertleri we ençeme maýa goýum mümkinçilikleri bilen, Türkmenistan telekeçilere, halkara kompaniýalara we maýa goýujylara iň amatly şertleri hödürleýär. “Biznes Türkmenistan” okyjylary türkmen ykdysadyýetindäki soňky täzeliklerden habarly edip, işewürlik mümkinçiliklerinden peýdalanmaga we bu işjeň bazarda orun almaga ýardam berýär.

BT dogry we wagtynda alnan maglumatlaryň biznes dünýäsindäki möhüm ähmiýetine düşünýär. Şol sebäpli, biz habarlaryň we maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden alnyp, ýerli biznes şertlerini içgin suratlandyrmagy üçin, olary okyjylara görä saýlap alýarys. Maliýe, maýa goýum, söwda, telekeçilik ýa-da dürli senagatlardaky täzelikler - bularyň haýsysy bilen hem gyzyklanýan bolsaňyz, biziň platformamyz Türkmenistandaky biznes pudagynyň ähli ugurlaryny şöhlelendirýär.

Şeýle-de BT Türkmenistanda yglan edilýän tender bäsleşiklerini gündelik çap edip durýar. Biz bu tenderler boýunça maglumat bermek bilen, bizneslere öz mümkinçiliklerini gözden geçirmäge we degişli üpjünçilik işlerine gatnaşmaga ýardam berýäris.

Dürli ýurtlardaky okyjylaryň biziň hyzmatymyzdan peýdalanmagy üçin, “Biznes Türkmenistan” dört dilde - türkmen, rus, iňlis we türk dillerinde çap edilýär. Bu köp dillilik çemeleşmesi bize işewürlik habarlaryny we maglumatlaryny okyjylaryň has giň köpçüligine, şol sanda ýerli okyjylara, halkara maýa goýujylara we Türkmenistanda iş alyp barýan işewürlere ýetirmäge şert döredýär.

Biz Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň (TDHÇMB) söwdalaryna degişli kotirowkalary hem çap edýäris. Bu kotirowkalar çig mallar we harytlar boýunça bahalar we beýleki şertler baradaky maglumatlary özünde jemleýär. Olar haryt söwdasyny we üpjünçiligini edýän kompaniýalara we telekeçilere möhüm maglumatlary hödürläp, işewürlere bazardaky soňky täzeliklerden habarly bolmaga we bähbitli kararlary almaga ýardam berýär.

“Biznes Türkmenistan” ýurduň dürli pudaklarynda iş alyp barýan kompaniýalaryň öz önümlerini we hyzmatlaryny görkezmegi üçin hem platforma bolup durýar. Biz ýerli biznesleriň bildirişlerini çap edip, olaryň öz tekliplerini okyjylaryň has giň köpçüligine ýetirmegine we işlerini giňeltmegine goşant goşýarys.   

Munuň bilen birlikde, biz okyjylara Türkmenistanda iş alyp barýan kompaniýalarda açylan iş orunlaryna degişli ýörite bölümi hem hödürleýäris. Iş mümkinçiliklerini gözden geçirýän hünärmen bolsaňyz hem, tejribeli hünärmenleri gözleýän kompaniýa bolsaňyz hem, BT hünärmenler bilen kompaniýalary birikdirýän ygtybarly platforma bolup durýar.

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan ygtyýarlandyrylan “Biznes Türkmenistan” internet neşiri Türkmenistanda iş alyp barýan telekeçileriň we kompaniýalaryň üstünlikleri barada giňişleýin maglumat bermäge ygrarlydyr. Biz raýatlary we biznesleri habarly kararlary almak we mümkinçiliklere baý bolan türkmen bazarynda gülläp ösmek üçin zerur bolan maglumatlar bilen höweslendirýäris.

2022