Beýan

“Fitch” karz reýtingi näme?

Häzirki wagtda Türkmenistan “Fitch” reýting agentligi bilen gepleşikleri geçirýär. Gepleşikleriň netijesi boýunça ýurdumyza maýa goýum derejesini kesgitleýän karz üzmäge ukyplylyk reýtingi berler. Fitch reýtingleri “Fitch Ratings” agentligi...

Türkmenistanda “Firma atlary hakynda” Kanun güýje girizildi

Türkmenistanyň “Firma atlary hakynda” täze Kanuny, Türkmenistanyň telekeçi ýuridik şahslaryna firma atlary berlende bildirilýän talaplary belleýär, olaryň hukuk goragy çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Bu...

Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy nähili amala aşyrylýar?

Oýlap tapyş – oýlap tapyş derejesi we senagat taýdan ulanarlykly bolan, täze bolup durýan wezipäniň tehniki çözgüdidir. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy babatda döwlet düzgünleşdirmesini Türkmenistanyň...

Daşary ýurtda berlen sertifikatlar Türkmenistanda nähili ykrar edilýär?

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, daşary ýurt döwletleri tarapyndan berlen sertifikatlaşdyrmak boýunça resminamalaryň ykrar edilmegi aşakdaky görnüşde ýerine ýetirilýär: Önümiň hilini we howpsuzlygyny tassyklaýan, Türkmenistanyň çäginden...

Hojalyk hasaplaşygy diýip nämä düşünilýär?

Hojalyk hasaplaşyk bu ykdysadyýetde kärhanalaryň çykdajylaryny we girdejilerini hasaplamagyň bir usuly bolup, kompaniýanyň öz özüni maddy taýdan doly üpjün etmegine düşünilýär. Bu usul girdejiniň bir...

Türkmenistanda harydyň mahabatlandyrylmagy nähili amala aşyrylýar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, harydyň mahabatlandyrylmagy alyjylara harydyň hili, alamaty we wezipesi hakynda, şol sanda daşarda mahabatlandyrylmagy, sergilerde görkezilmegi, harydyň hereketde hödürlenilmegi, alyjylaryň...

Türkmenistanda paýdarlaryň hukuklary nämelerden ybarat?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (jemgyýet) oňa gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen, fiziki we (ýa-da)...