Beýan

Marketingde mahabatyň orny

Mahabat marketingde esasy üns berilmeli ugurlaryň biridir. Mahabat bu islendik görnüşde näbelli adamlar toparyna gönükdirilen we mahabatlandyrylan obýekte ünsi çekmek, oňa gyzyklanma döretmek ýa-da bazara...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy

“Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda olaryň aýratynlykda...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň mazmuny

Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda nämeler bolmaly? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda şular bolmalydyr: paýly...