Beýan

Türkmenistanda telekeçilik işiniň hukuk binýady giňeldilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda kabul eden Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň mazmunyna “Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy” atly täze VІI bölüm girizildi. Bölümde jemi 6 sany,...

Türkmenistanda haýsy amallara salgyt salynýar?

Salgyt töleýjiler tarapyndan Türkmenistanyň “Salgytlar hakynda” bitewi kanunynyň 98-nji we 99-njy maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň çäklerinde geçirilýän salgyt salynýan amallar goşulan baha üçin salgyt salynýan binýat...

“Fitch” karz reýtingi näme?

Häzirki wagtda Türkmenistan “Fitch” reýting agentligi bilen gepleşikleri geçirýär. Gepleşikleriň netijesi boýunça ýurdumyza maýa goýum derejesini kesgitleýän karz üzmäge ukyplylyk reýtingi berler. Fitch reýtingleri “Fitch Ratings” agentligi...

Türkmenistanda “Firma atlary hakynda” Kanun güýje girizildi

Türkmenistanyň “Firma atlary hakynda” täze Kanuny, Türkmenistanyň telekeçi ýuridik şahslaryna firma atlary berlende bildirilýän talaplary belleýär, olaryň hukuk goragy çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Bu...

Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy nähili amala aşyrylýar?

Oýlap tapyş – oýlap tapyş derejesi we senagat taýdan ulanarlykly bolan, täze bolup durýan wezipäniň tehniki çözgüdidir. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy babatda döwlet düzgünleşdirmesini Türkmenistanyň...

Daşary ýurtda berlen sertifikatlar Türkmenistanda nähili ykrar edilýär?

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, daşary ýurt döwletleri tarapyndan berlen sertifikatlaşdyrmak boýunça resminamalaryň ykrar edilmegi aşakdaky görnüşde ýerine ýetirilýär: Önümiň hilini we howpsuzlygyny tassyklaýan, Türkmenistanyň çäginden...