Beýan

Söwdanyň amala aşyrylýan görnüşleri haýsylar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 18-njy maddasyna laýyklykda söwda şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp bilner: Alyjy bilen şahsy aragatnaşyk etmek arkaly söwda – söwda obýektiniň satyjysynyň...

Türkmenistanda Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri haýsylar?

“Auditorçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 27-nji maddasyna laýyklykda şu aşakdakylar Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri bolup durýar: döwlet häkimiýet edaralarynda öz agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek; auditorçylyk işi amala...

Türkmenistanda mahabata ýol berilmeýän harytlar we hyzmatlar haýsylar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda şularyň mahabatyna ýol berilmeýär: 1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öndürmäge we ýerlemäge gadagan edilen harytlara we hyzmatlara; 2) öndürmek we ýerlemek üçin ygtyýarnamalaryň ýa-da...

Türkmenistanda telekeçiniň hukuklary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara hukuklary bardyr: öz işini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň islendik görnüşlerini döretmäge; kärhanalaryň eýeçiligiň haýsy görnüşine degişlidigine garamazdan,...

Türkmenistanda telekeçiniň borçlary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynynyň 7-nji maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara borçludyr: hakyna durup işleýän adamlara döwletiň bellän iň pes möçberinden az bolmadyk derejede hak tölemäge; Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hakyna...
2022