Beýan

Türkmenistanda paýdarlaryň hukuklary nämelerden ybarat?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (jemgyýet) oňa gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen, fiziki we (ýa-da)...

Türkmenistanda ýuridik şahslaryň eýeçilik hukugy nämelerden ybarat?

“Eýeçilik hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, eýeçilik bu emlägiň paýlanylmagynyň (eýeçilik edilmeginiň) durmuş-ykdysady we guramaçylyk görnüşlerini häsiýetlendirýän ykdysady we ýuridik gatnaşyklaryň ulgamydyr. Eýeçilik hukugy bu emläge eýelik...

“Bir penjire” ulgamy barada düşünje

“Bir penjire” ulgamy söwda bilen meşgullanýan taraplar we döwlet edaralarynyň arasyndaky maglumat dolanşygyny çaltlaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek hem-de serhetýaka söwda bilen baglanyşykly ähli taraplara peýda getirmek...

TOPH geçelgesiniň aýratynlyklary

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) geçelgesi Owganystan üçin tutuş sebite durnuklylygy we uzakmöhletleýin abadançylygy üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe taslamalaryň we başlangyçlaryň toplumydyr. Taslamanyň dünyäniň ähli ýurtlary üçin oňyn...