Jemgyýet

Garagum çölünde guýular we suw ýygnaýjy howuzlar gurulýar

Türkmenistanda ýerleşýän Garagum çölünde guýular we ýagyş suwyny ýygnaýjy ýerasty howuzlar gurulýar. Ýakynda “Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň gurakçylyk we şorlaşma meýdanlarynda tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak”...

Türkmenistan Owganystanyň halkyna ynsanperwerlik kömegini iberer

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde, 2023-nji ýylyň maý aýynda Owganystanyň halkyna ynsanperwerlik kömegini...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022