Habarlar

ÝTÖB Merkezi Aziýa sebitine täze ýolbaşçy belledi

Andre Kuuswek Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça Dolandyryjy direktory wezipesine bellendi. ÝTÖB-niň 17-nji ýanwardaky metbugat beýanatyna görä, Kuuswek Bankyň geografiki taýdan tapawutlanýan...

Türkmenistanyň salgyt edaralary elektron ulgama birikdiriler

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetinde hem-de onuň garamagyndaky edaralarda resminama dolanyşygyna “Elektron salgyt” ulgamy giriziler. Anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

Garagumda pisse we badam ýetişdiriler

Türkmen hünärmenleri Garagumda pisse we badam agaçlaryny ýetişdirmek boýunça ylmy-tejribe işlerini geçirýärler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli...