Biznes

Daşoguzda 5,5 müň tonna mäş hasylyny ýygnamak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde mäşiň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. “Daşoguzgallaönümleri” önümçilik birleşiginiň welaýatyň etraplaryndaky kabul ediş bölümlerine umumy möçberde 130 tonna mäş hasyly tabşyryldy. “Türkmenistan: Altyn...

Daşoguz welaýatynda hususy ýyladyşhanalaryň sany artýar

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde dürli kuwwatlykly we ugurly ýyladyşhana toplumlarynyň sany artýar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron gazeti duşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly, häzirki...

Daşoguzly ekerançy şaly önümçiligini artdyrýar

Daşoguz welaýatyndan şaly ekerançysy Toýly Halmyradow S.Türkmenbaşy etrabynyň çägindäki özüniň 26 gektar kärende ýerinden şu ýyl 112 tonnadan gowrak şaly hasylyny almagy meýilleşdirýär. Tejribeli ekerançy...

Türkmen kompaniýasy galyndysyz önümçiligi ýola goýdy

Işewür Berdi Täçowyň ýolbaşçylygyndaky “Läle plastik” hususy kärhanasynda önümleriň galyndylaryny gaýtadan işläp, olardan önüm almak işleri ýola goýuldy. Bu barada “Balkan” gazeti sişenbe güni habar...