Biznes

“Oguzabat” sport işewürligine syýahatçylygy sepledi

Işewürlige sport enjamlaryny üpjün etmek bilen girişen “Oguzabat” hojalyk jemgyýeti syýahatçylyk bilen hem meşgullanmaga başlady. 2012-nji ýylda esaslandyrylan “Oguzabat” ilki bilen sport enjamlaryny we beýleki esbaplary...

Daşoguzda hususy maldarçylyk fermalaryň sanawyna täzeleri goşular

Daşoguz welaýatynda telekeçiler tarapyndan gurulýan hususy maldarçylyk fermalarynyň sanynyň şu ýyl hem artmagyna garaşylýar. Ýaňy-ýakynda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Arslan...

“Türkmenhowaýollary” Eýran gatnawlaryny wagtlaýyn saklady

“Türkmenhowaýollary” agentligi uçuşlarda we raýat awiasiýa howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen Eýranyň howa giňişligini ulanmagy wagtlaýyn saklamak barada karara geldi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ähli gatnaýjylaryna degişlidir. Bu...

“Kiçi Gala” ýerli telekeçilere eksport boýunça goldaw berýär

Türkmenabat şäherinde ýerleşýän "Kiçi Gala" hojalyk jemgyýeti türkmen telekeçileriniň öndüren önümlerini eksport etmäge ýardam berýär. 2015-nji ýylda esaslandyrylan “Kiçi Gala” hojalyk jemgyýeti geçen ýyl hususyýetçiler tarapyndan...