Türkmenistanda öndürildi

Türkmen kompaniýasy pomidoryň täze görnüşini synag edýär

Lebap welaýatynda ýerleşýän “Altyn gül” hususy kärhanasy öz ýyladyşhanasynda şu ýyl pomidoryň “Marwelans” görnüşini synag edýär. “Türkmenistan” gazetiniň penşenbe güni habar berşi ýaly, 2,5 gektar meýdanda...

Gazagystan türkmen smart telewizorlaryna gyzyklanma bildirýär

Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi Erkebulan Sapiýew Türkmenistanda suwukkristal ekranly telewizorlary hem-de LED lampalaryny öndürýän “Aýdyň Gijeler” hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyna saparyny amala aşyrdy. Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň geçen...

Daşoguzda her günde agyz-burun örtükleriniň 6 müňüsi öndürilýär

“Türkmendermansenagat” birleşiginiň Daşoguz şäherindäki sargy serişdelerini öndürýän kärhanasynda bir günüň dowamynda agyz-burun örtükleriniň 6 müňi öndürilýär. “Türkmenistan” gazetiniň duşenbe güni habar berşi ýaly, kärhanada şu ýylyň...

“Türkmendemirönümleri” zawody önümçiligini artdyrýar

Türkmenistanda gurlyşyk senagatynyň täze kuwwatlyklaryny ulanyşa girizmegiň hasabyna bolşy ýaly, harytlaryň görnüşlerini giňeltmäge we dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga mümkinçilik berýän ozal hereket edýän kärhanalaryň...

Türkmenabat dokma önümçiliginiň mukdaryny artdyrýar

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşigi şu ýylyň başyndan bäri nah matalaryň 7 million inedördül metrini hem-de ýüpek matalaryň 250 müň inedördül metre golaýyny öndürdi. “Türkmenistan: Altyn Asyr”...

“Gerçek” aýakgaplarynyň önümçiligi artýar

Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän “Gerçek” haryt nyşanly aýakgap öndürýän kärhanada şu ýylyň başyndan bäri öndürilýän önümleriň möçberi 4 million jübütden geçip, ony ýylyň ahyryna...