Türkmenistanda öndürildi

“Batly-Gadam”-yň daşary ýurt bazarlaryna gadamy düşdi

Ýurduň günbatar sebitinde ýerleşýän zawodynda ýüplük we jorap önümçiligini ýola goýan “Batly–Gadam” hususy kärhanasy öndürýän ýüplükleriň 90 göterimini daşarky bazarlara eksport etdi. Kärhananyň Şweýsariýanyň we Ýaponiýanyň...

Mollagaranyň bejeriş palçyklary we deňiz duzy onlaýn satylýar

Türkmenistanyň günbatar sebitinde ýerleşýän Bejeriş palçyklaryny we deňiz duzuny gaplaýan kärhanada öndürilýän önümler halkara söwda saýtlarynda satylmaga başlady. “Biznes Türkmenistan” internet neşirine berlen maglumatlara görä, kärhanada...

“Bars” haryt nyşanly önümleriň görnüşleri ýigrimä ýetdi

“Bars” haryt nyşanly süýji we şokolad önümleriniň görnüşini ýigrimä ýetirdi. Ilatyň arasynda giňden tanalýan “Bars” konditer önümlerini öndürýän kärhananyň süýjülikleri ýurduň ähli nokatlarynda alyjylara ýetirilýär. Ahal...

“Lebapetönümleri” şöhlat önümleriniň görnüşini artdyrdy

“Lebapetönümleri” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti täze ýylyň öňýanynda şöhlat önümleriniň 18 görnüşini ilata ýetirmäge başlady. Türkmenabat şäherinde ýerleşýän “Lebapetönümleri" dekabr aýynda 20 tonnadan gowrak et önümlerini...