Syn-seljerme

Elektron söwda 2023: täze tendensiýalara üns bermek

Kärhanalar her ýyl öz ösüşleri boýunça meýilnamalar düzüp, bu ugurda ýüze çykyp biljek kynçylyklary we mümkinçilikleri kesgitleýärler. 2022-nji ýyl, hut 2021-nji ýylda bolşy ýaly pandemiýanyň...

Dünýäde dökün bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň günbatar sebitinde ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbeýjanyň Döwlet Baştutanlarynyň Birinji Sammitiniň esasy gün tertibi Ýewropa energiýa serişdelerini ibermek meselesi...

Dünýäde ulanylan awtoulaglaryň bahalary kadalaşýar

Pandemiýa döwründe ýüze çykan çip yetmezçiligi we üpjünçilik zynjyryndaky meseleler köp pudaklarda bolşy ýaly awtoulag bahalaryna hem täsir etdi. Bu meseleler bilen baglylykda awtoulag üpjünçiligi azaldy...
2022