Teswirleme

Dünýäde STG gämileri üçin sargytlar artýar

Günorta Koreýa, Hytaý we Ýaponiýanyň gämi gurluşyk zawodlarynda 2022-nji ýylda suwuklandyrylan tebigy gazy (STG) daşaýan gämileriň gurluşygy boýunça sargytlar ýokarlandy. Häzirki wagtda tutuş Aziýada 200-den...

Ykdysadyýetde ahlak düşünjesi

Ykdysadyýet we ahlak bir-birinden daş düşünjeler bolup görünseler-de, olar elmydama aýrylmaz gatnaşykdadyrlar. Bu gatnaşykda ykdysadyýet esasan adamyň durmuş hal-ýagdaýyny häsiýetlendirýän görkeziji bolsa, ahlak şahsyýetiň ruhy...

Çip önümçiliginde artykmaç üpjünçilik töwekgelçiligi

Mikroprosessorlar we ýarymgeçirijiler häzirki düwürde ykdysadyýetiň köp ugurlarynda, sarp ediş elektronikasyndan awtoulag pudagyna we ýel turbinalaryna çenli zerur bolup durýar. Şol sebäpli olaryň elýeterliligi hem-de...

Dünýä demir ýol ulgamynyň ýokarlanýan tendensiýasy

Demir ýol arkaly ýük daşamalary içerki we daşarky harytlaryň päsgelçiliksiz hem-de netijeli daşalmagyny üpjün edýändigi sebäpli ýurtlaryň ykdsadyýetlerinde möhüm orun tutýar. Daşalýan ýük mukdarlarynyň köpelmegi...

Oba hojalygynda mehanizasiýa we täze çözgütler

Adamzat gadymy döwürlerden bäri oba hojalygy önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin tehnologiýadan peýdalanýar. Oba hojalygynyň tehnologiýa bilen uzak wagtlyk baglanyşygy ýönekeý palçykdan ýasalan oba hojalyk gurallaryndan...

Zyňyndylary azaltmakda täzeçe çözgüt: “termos diňi”

Parnik gazlaryny azaltmak we energiýa howpsuzlygy boýunça geçirilýän çäreler ýurtlaryň täze energiýa çeşmelerini gözlemeklerine itergi berdi. Käbir ýurtlar gaýtadan dikeldilýän energiýa maýa goýumlaryny artdyrýan bolsalar,...
2022