Makalalar

Dokma senagaty: ýokary ösüş depgini

Dokma senagaty Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň biridir. Döwlet tarapyndan berilýän ählitaraplaýyn goldaw bilen bu pudak iň depginli ösýänleriň birine öwrüldi. Garaşsyzlyk ýyllarynda täze dokma...

Balkanda gipsokarton önümçilik zawody ulanylmaga berildi

Türkmenistanyň günbatar sebitiniň Türkmenbaşy etrabynda sişenbe güni bina gurluşyk serişdelerini we gipsokartony öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy geçirildi. TDH-nyň habar berşi ýaly, gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi boýunça Akdaş...

Marketingde mahabatyň orny

Mahabat marketingde esasy üns berilmeli ugurlaryň biridir. Mahabat bu islendik görnüşde näbelli adamlar toparyna gönükdirilen we mahabatlandyrylan obýekte ünsi çekmek, oňa gyzyklanma döretmek ýa-da bazara...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy

“Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda olaryň aýratynlykda...