Makalalar

Ykdysady ösüşde oba hojalygynyň ähmiýeti

ABŞ, Russiýa ýaly dünýäniň ösen ýurtlary şol bir wagtyň özünde iri oba hojalyk öndürijileri bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetinde möhüm orun tutýan bu ýurtlar oba hojalygynyň...

Türkmenistandaky mahabatlarda hemaýatkärlik

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, hemaýatkärlik mahabaty bu hemaýatkär bilen hemaýat edilýäniň arasynda baglaşylan hemaýatkärlik hakynda şertnamanyň şertlerinde ýaýradylýar. Hemaýatkärlik goşandy mahabat üçin töleg diýlip ykrar...

Ösüş ölçegleri barada düşünje

Wagtyň geçmegi bilen düýpli özgerişleri başdan geçiren ösüş düşünjesi häzirki döwürde durnukly ösüş, önümçilik usullarynda düzümleýin üýtgeşmeler, tehnologiki innowasiýa, jemgyýetçilik, syýasy we institusional täzelikler hem-de...

Türkmenistanda ýarmarkalary geçirmegiň aýratynlyklary

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýarmarka – harydy satyn almak-satmak şertnamasynyň baglaşylmagynyň maksady bilen, bellenilen ýerde wagtal-wagtal guralýan harytlaryň söwdasydyr (harytlaryň nusgalarynyň bazary).  Döwlet häkimiýet...

Batareýa önümçiligi: geçmişden häzirki döwre çenli

Geçen ýyllarda batareýanyň ýaramlylyk möhletiniň gysga bolmagy we onuň ýokary önümçilik çykdajylary sebäpli, batareýa bilen işleýän gurallaryň sany bu günki güne görä örän azdy. Häzirki...

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy barada düşünje

“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanuny Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan salgytlaryň ulgamyny, salgyt salmagyň umumy ýörelgelerini, salgytlary tölemek boýunça borçlaryň ýüze çykmagynyň (üýtgemegini, bes edilmegini) esaslaryny we ýerine...

TurkmenExporters.com.tm: telekeçiler üçin eksport platformasy

Häzirki zaman telekeçilik işinde netijeliligiň esasy görkezijileriň biri hem eksport görkezijisidir. Harytlary ýa-da hyzmatlary beýleki ýurtlara satmagy aňladýan eksport düşünjesi Türkmenistan döwletimiziň daşary ykdysady, işewür...
2022