Makalalar

Türkmenistanda Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri haýsylar?

“Auditorçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 27-nji maddasyna laýyklykda şu aşakdakylar Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri bolup durýar: döwlet häkimiýet edaralarynda öz agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek; auditorçylyk işi amala...

Dünýäde STG gämileri üçin sargytlar artýar

Günorta Koreýa, Hytaý we Ýaponiýanyň gämi gurluşyk zawodlarynda 2022-nji ýylda suwuklandyrylan tebigy gazy (STG) daşaýan gämileriň gurluşygy boýunça sargytlar ýokarlandy. Häzirki wagtda tutuş Aziýada 200-den...

Türkmenistanda mahabata ýol berilmeýän harytlar we hyzmatlar haýsylar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda şularyň mahabatyna ýol berilmeýär: 1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öndürmäge we ýerlemäge gadagan edilen harytlara we hyzmatlara; 2) öndürmek we ýerlemek üçin ygtyýarnamalaryň ýa-da...

Elektron söwda 2023: täze tendensiýalara üns bermek

Kärhanalar her ýyl öz ösüşleri boýunça meýilnamalar düzüp, bu ugurda ýüze çykyp biljek kynçylyklary we mümkinçilikleri kesgitleýärler. 2022-nji ýyl, hut 2021-nji ýylda bolşy ýaly pandemiýanyň...

Türkmenistanda telekeçiniň hukuklary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara hukuklary bardyr: öz işini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň islendik görnüşlerini döretmäge; kärhanalaryň eýeçiligiň haýsy görnüşine degişlidigine garamazdan,...

Dünýäde dökün bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň günbatar sebitinde ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbeýjanyň Döwlet Baştutanlarynyň Birinji Sammitiniň esasy gün tertibi Ýewropa energiýa serişdelerini ibermek meselesi...

Türkmenistanda telekeçiniň borçlary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynynyň 7-nji maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara borçludyr: hakyna durup işleýän adamlara döwletiň bellän iň pes möçberinden az bolmadyk derejede hak tölemäge; Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hakyna...
2022