Makalalar

Garlyk gowaklary Türkmenistandaky täsin tebigy ýadygärlikdir

Köýtendagyň gerşiniň eňňidinde ýerleşýän Garlyk gowaklary Ýewraziýada täsin tebigy ýadygärliklerdir. Aýratyn gymmaty sebäpli ol ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Gowak ulgamy umumy adyny golaýdaky Garlyk...

Aşgabatda “Agro Pack Turkmenistan 2024” halkara sergisi açyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýurduň Söwda-senagat edarasynyň Sergi zalynda çarşenbe güni “Agro Pack Turkmenistan 2024” azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady. Türkmenistanyň Prezidenti...

Türkmenistanda nähili mahabatlar etiki däl diýlip hasaplanylýar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda aşakda görkezilen mahabatyň görnüşleri etiki däl diýlip hasaplanylýar: özünde ahlaklylygyň umumy kabul edilen kadalaryny bozýan ýazgyly, görülýän we (ýa-da) eşidilýän maglumaty, şol...
2022