Makalalar

Türkmenistanda nähili mahabatlar etiki däl diýlip hasaplanylýar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda aşakda görkezilen mahabatyň görnüşleri etiki däl diýlip hasaplanylýar: özünde ahlaklylygyň umumy kabul edilen kadalaryny bozýan ýazgyly, görülýän we (ýa-da) eşidilýän maglumaty, şol...

Miweli baglarda geçirilmeli gyşky çäreler

Miweli baglardan bol we ýokary hilli hasyl almak üçin olaryň esasy zyýankeşlerine we haşal otlara garşy göreşmek çärelerini yzygiderli alyp barmak zerur bolup durýar. Bu...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022