Makalalar

Türkmenistanda Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri haýsylar?

“Auditorçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 27-nji maddasyna laýyklykda şu aşakdakylar Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri bolup durýar: döwlet häkimiýet edaralarynda öz agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek; auditorçylyk işi amala...

Dünýäde STG gämileri üçin sargytlar artýar

Günorta Koreýa, Hytaý we Ýaponiýanyň gämi gurluşyk zawodlarynda 2022-nji ýylda suwuklandyrylan tebigy gazy (STG) daşaýan gämileriň gurluşygy boýunça sargytlar ýokarlandy. Häzirki wagtda tutuş Aziýada 200-den...

Türkmenistanda mahabata ýol berilmeýän harytlar we hyzmatlar haýsylar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda şularyň mahabatyna ýol berilmeýär: 1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öndürmäge we ýerlemäge gadagan edilen harytlara we hyzmatlara; 2) öndürmek we ýerlemek üçin ygtyýarnamalaryň ýa-da...

Elektron söwda 2023: täze tendensiýalara üns bermek

Kärhanalar her ýyl öz ösüşleri boýunça meýilnamalar düzüp, bu ugurda ýüze çykyp biljek kynçylyklary we mümkinçilikleri kesgitleýärler. 2022-nji ýyl, hut 2021-nji ýylda bolşy ýaly pandemiýanyň...

Türkmenistanda telekeçiniň hukuklary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara hukuklary bardyr: öz işini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň islendik görnüşlerini döretmäge; kärhanalaryň eýeçiligiň haýsy görnüşine degişlidigine garamazdan,...
2022