Makalalar

Türkmenistanda “Firma atlary hakynda” Kanun güýje girizildi

Türkmenistanyň “Firma atlary hakynda” täze Kanuny, Türkmenistanyň telekeçi ýuridik şahslaryna firma atlary berlende bildirilýän talaplary belleýär, olaryň hukuk goragy çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Bu...

Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy nähili amala aşyrylýar?

Oýlap tapyş – oýlap tapyş derejesi we senagat taýdan ulanarlykly bolan, täze bolup durýan wezipäniň tehniki çözgüdidir. Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy babatda döwlet düzgünleşdirmesini Türkmenistanyň...

Türkmenistanda bazar gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Soňky ýyllarda Türkmenistanda bazar gatnaşyklary işjeňleşýär, bu hem öz gezeginde ýurduň dürli pudaklaryna oňyn täsirini ýetirýär diýip, Türkmenistan boýunça ykdysady bilermen Walentin Trapeznikow “CentralAsia.news” web...

Daşary ýurtda berlen sertifikatlar Türkmenistanda nähili ykrar edilýär?

“Sertifikatlaşdyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, daşary ýurt döwletleri tarapyndan berlen sertifikatlaşdyrmak boýunça resminamalaryň ykrar edilmegi aşakdaky görnüşde ýerine ýetirilýär: Önümiň hilini we howpsuzlygyny tassyklaýan, Türkmenistanyň çäginden...

“Lapis Lazuli” geçelgesi – Owganystandan Ýewropa barýan ýoldur

Bilermenler global pandemiýadan soňky ösüşi ilerlemekde täze hereketlendirijileriň arasynda ulag kommunikasiýalarynyň diwersifikasiýasyny görkezýärler. Bu, ilkinji nobatda, geçen ýyl deňizde ýük daşamak ugrunda dörän kynçylyklara garamazdan öz...