14.06.2021
13.07.2021

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gerekli harytlary satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlarysatyn almak boýunça öň yglan edilen

BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar

Lot№7— Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňşeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot№8— Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot № 9 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot№10— Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot№11— Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot№15— Saglygy goraýyş anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

40-04-79

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 20
Bulary hem okaň
2022