16.06.2021
07.07.2021

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi ýaşaýyş jaýlara çiller enjamyny almak boýunça bäsleşik yglan edýar

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi şu aşakdaky lotlar boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär

Lot №1 — Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 202-nji ýaşaýyş jaýyna 2 (iki) sany çiller enjamyny satyn almak we gurnamak boýunça işleri geçirmek;

Lot №2 — Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 207-nji ýaşaýyş jaýyna 2 (iki) sany çiller enjamyny satyn almak we gurnamak işlerini geçirmek;

Lot №3 — Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň ugrundaky 88-nji jaýa 2 (iki) sany çiller enjamyny satyn almak we gurnamak boýunça işleri geçirmek.

— Bäsleşige gatnaşmak üçin töleg her Lota 200 amerikan dollary möçberinde (goşulan baha üçin salgyt hasaba alynmadyk) ýa-da degişlilikde, manat hümmetinde kesgitlenendir. Bäsleşige gatnaşmak üçin tölenen tölegler yzyna gaýtarylmaýar.

— Bäsleşik teklipleri bildirişiň çap edilen gününden başlap, 7-nji iýulda sagat 17:00-a çenli kabul edilýär.

— Bäsleşige gatnaşmak üçin töleg tabşyryklary hat üsti bilen ýüzlenilenden soňra berler.

— Bäsleşik tekliplerine tölegler hasaplaşyk hasabyna gelip gowşanyndan soňra serediler.

— Bäsleşik resminamalary iki bukjada kabul edilýär: täjirçilik teklibi (diňe tölegler baradaky maglumatlar) we tehniki teklip (beýleki ähli gerek bolan resminamalar toplumy).

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

(+99312) 44-91-92

Faks belgisi:

(+99312) 44-93-19

Elektron salgysy:

thowpmin@online.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 88
Bulary hem okaň
2022