26.06.2021
05.07.2021

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa harytlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ABŞ-nyň dollarynda üpjün etmek boýunça tender yglan edýär:

Lot №1 (bölünmeýär) – kanselýariýa harytlary we kompýuter enjamlary.

Lot №2 (bölünmeýär) – hojalyk himiýa serişdeleri.

Lot №3 (bölünmeýär) – gurluşyk materiallary.

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • önüm üçin spesifikasiýa almaly

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Söwda teklipleri möhürlenen iki bukjada berilmeli (A we B bukja).

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 222 6-43-66.

Elektron salgysy:

b.halilulin@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň
2022