Biznes

Inkubatordan 100 müň jüýje alyndy

Bereket etrabynda hereket edýän “Nurly meýdan” daýhan hojalygy 4-nji iýulda inkubatordan 100 müň jüýje almagy başardy. Şeýlelikde, Türkmenistanda ilkinji gezek towuk etini we ýumurtgany senagat derejesinde...

ÝTÖB wekili Türkmenistandaky işini tamamlaýar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýolbaşçysy Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Türkmenistandaky wekili Engin Göksu bilen duşuşdy. Ýakynda Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Engin Göksu...

Telekeçiler galyndylary işlemegiň depginini artdyrýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary galyndylary gaýtadan işlemek babatda yzygiderli iş alyp barýarlar. Olar ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek...

Daşoguzly daýhan hojalygy 81 gektar ýeri özleşdirýär

Ýurdumyzyň işewürleri azyk bazaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen üstüni ýetirmek boýunça öz goşandyny yzygiderli goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan...

“Asman Marketing” halkara tejribeler bilen tanyşýar

Türkmenistanda iş alyp barýan telekeçilere we kärhanalara poligrafiýa we mahabat önümçiligi hyzmatlaryny berýän "Asman Marketing" topary öz işini has hem giňeltmegi maksat edinýär. Kärhananyň wekilleri ýakynda...

Täze benzin zawody TIGAS tehnologiýasyny dünýä tanatdy

TIGAS tehnologiýasy esasynda açylan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod “Haldor Topsoe” kompaniýasy üçin täze şertnamalaryň başlangyjy boldy. Bu barada “Mizan” täjirçilik merkezinde geçirilen brifingde kompaniýanyň...

Brifingde eksport mümkinçilikleri barada gürrüň edildi

28-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda “Mizan” işewürlik merkezinde Ahaldaky gazdan benzin öndürýan zawodyň (AGBÖZ) açylyş dabarasyna bagyşlanan brifing geçirildi. Birifingde çykyş edenler zawodyň önümçilik mümkinçilikleri...

Türkmen işewürleri Tokio gazna biržasynda boldular

Aşgabat — Tokio göni howa gatnawy arkaly 26-njy iýunda Ýaponiýa ugran Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary anna güni Tokio gazna biržasyna baryp gördüler. Türkmen...
2022