Biznes

Hazaryň kenaryndaky işewürlik duşuşygyna 32 ýurduň wekilleri gatnaşdylar

Birinji Hazar forumynyň çäklerinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Berkarar” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň işewürleriniň duşuşygy geçirildi.  Duşuşygyň açylyşynda çykyş eden Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň orunbasary Çary Gylyjow...

“Ýigit” 1000 gekdar meýdany özleşdirdi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Ýigit” hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda gök önümleriň bolçulygynyň pugtalanmagyna özüniň goşandyny goşýar. Bu hojalyk jemgyýetine Kaka etrabynyň çäginden bölünip berlen...

“Ak durna” demirgazyk sebitinde balyklaryň sanyny artdyrýar

Daşoguz welaýatynda “Ak durna” hususy kärhanasynyň hünärmenleri balykçylygy ösdürmegiň we balyklaryň köpeldilişiniň üstünde netijeli işleri alyp barýarlar. Kepir we tüňňi maňlaý balyklarynyň işbilleri tebigy ýagdaýlara...
2022