Jemgyýet

“Türkmenpoçta” onlaýn-abuna hyzmatyny hödürlemäge taýýarlanýar

“Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy 2020-abuna ýazylyşygyň çäklerinde “Gazetlere we žurnallara abuna ýazylyşygy” programmasy arkaly müşderilere hyzmaty gurady. “Türkmenistan: Altyn asyr” saýtynyň habar bermegine görä, ýakyn günlerde...

“Türkmenpoçta” pul geçirim hyzmatyny hödürleýär

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde pul geçirim hyzmatyny hödürleýär. Kompaniýa tarapyndan paýlanan mahabat kagyzlarynda pul geçirimleriniň bellenen wagtda gowşurylýandygy aýdylýar. Ýerli...

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ygtyýarlyklary giňeldilýär

Şenbe güni Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky, ýedinji maslahat geçirilip, onda kanunlaryň we kadalaşdyryjy-hukuk namalaryň birnäçesi kabul edildi.  Gün tertibine laýyklykda, parlamentarileriň garamagyna "Türkmenistanyň Senagatçylar we...

“Chevening” stipendiýasy welaýatlarda tanadylýar

Birleşen Patyşalygyň Aşgabatdaky ilçihanasy “Chevening” stipendiýasyny tanatmak işlerine dowam edýär. Ilçihananyň metbugat beýanatyna görä, sentýabr aýynyň 30-na Aşgabatda başlan tanyşdyrylyş çäreleriniň bir tapgyry sişenbe güni Daşoguz...
2022