Jemgyýet

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyny belleýär

Türkmenistanda Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramçylygy ýurt derejesinde bellenilýär. Garaşsyzlyk güni mynasybetli Aşgabadyň baş meýdanynda dabaraly ýöriş geçirildi. Tükmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, harby tehnikalarynyň nyzamly...

“Saraý” söwda etmegi aňsatlaşdyrýar

Gündelik ýaşaýşymyzy aňsatlaşdyrýan dürli görnüşli applikasiýalar Türkmenistanda hem yzygiderli köpelýär. Şeýle applikasiýalardan “Saraý” internet söwda we mahabat platformasy isleg bildirýänlere aňsat satyn almaga we satmaga...

Aşgabada 70 sany “Toyota Сorolla” kysymly taksi ulagy getirildi

“Toyota Сorolla” kysymly ýeňil awtoulaglaryň 70-si “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky taksi duralgasynyň üstüni ýetirdi. 2019-njy ýylda öndürilen “Toyota Corollalar” “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan...

Alabaýlary ýetişdirmäge niýetlenen toplum açyldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda "Türkmen alabaý itleri" hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumy açyldy. "Bary" hojalyk jemgyýeti hem-de esasy we kömekçi potratçy edaralar tarapyndan bina edilen toplumda...
2022