Ykdysadyýet

760 müň gektardan 1,6 million tonna galla ýygnaldy

27-nji iýunda türkmen daýhanlary Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşini gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar...

Mary welaýatynda täze şäherçeleriň gurluşygy başlady

Türkmenistanyň Döwlet habarlary gullugynyň (TDH) habar bermegine görä, Mary welaýatynyň Türkmengala, Sakarçäge we Wekilbazar etraplarynda döwrebap şäherçeleriň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginde...

Oba we suw hojalyk pudaklaryna 10 ýyl möhlete karz berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň maliýe ýagdaýlaryny gowulandyrmak we olaryň satyn alan harytlary...

Türkmenistan Ukraina iberilýän dizel ýangyjyny artdyryp biler

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) treýding düzümi bolan “Turkmen Petroleum” kompaniýasy 2019-njy ýylda dizel ýangyjynyň ukrain bazaryna iberilmeginiň 40 göterim artyp, 250-260 müň...

Russiýada türkmen polimerleriniň importy 108 müň tonna ýetdi

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyna uly möçberde polietilen ugradýan döwletleriň birine öwrüldi. Gyýanlydaky täze gazhimiýa toplumynyň önümleri ilkinji gezek geçen ýylyň güýzünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti...

Tebigy gazdan Euro-5 benzin öndürýän zawod açylar

Şu ýylyň 28-nji iýunynda ýurdumyzyň Ahal welaýatynda geçiriljek tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary...

Galyndylaryň 500 müň tonnasy gaýtadan işlener

14-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek hem-de...

Daşary ýurt maýa goýumlary boýunça iş topary döredildi

Ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary boýunça daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek hem-de ýurdumyzyň döwrebap bazar gatnaşyklaryna geçiş döwründe olaryň höwesini artdyrmak üçin çäreleri işläp düzmek maksady bilen...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022