Ykdysadyýet

Lebap welaýatynda ýangyç guýujy beketleriň gerimi giňeýär

“Türkmennebitönümleri” Baş müdirliginiň Hojalyk hasaplaşygyndaky Lebap abatlaýyş-gurluşyk meýdançasynyň gurluşykçylary 2 sany täze ýangyç guýujy beketleriň (ÝGB) gurluşygyna başlady. “Türkmenistan: Altyn asyryň” habar bermegine görä, şol ýangyç...

Ýurdumyzyň dowardarlary täze sürüleri döretmegiň ahyrky tapgyrynda

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň “Dowardarçylyk”, Görogly etrabynyň “Garagum” maldarçylyk hojalyklarynda mallaryň baş sanlaryny artdyrmak, önümliligini ýokarlandyrmak boýunça işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Ady agzalan maldarçylyk hojalyklarynda...
2022