Ykdysadyýet

Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi

24-nji iýuldan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda çykaran 64 belgili buýrugy bilen tassyklanan Üstaşyr deklarasiýasyny doldurmagyň tertibi herekete girdi. Türkmenistanyň Döwlet gümrük...

Daşoguzyň polimer zawodynda 282 tonna turba öndürildi

Daşoguz şäherindäki Polimer önümleri zawodynda ýylyň başyndan bäri 294 tonnadan gowrak önüm öndürilip, 118.1 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Degişli döwürde kärhanada ölçegi 16 millimetrden...

Maldarçylyk hojalygynda gyşa taýynlyk başlandy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäginde ýerleşýän “Dowardarçylyk” maldarçylyk hojalygynda 60 müňe golaý dowara, 1800-den gowrak düýä ideg edilýär. Maldarçylyk hojalygynyň baş zootehnigi Parahat Paşowyň aýtmagyna...

“Sandykgaçy”-da miweleriň 500 tonnasy ýygnaldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky “Sandykgaçy” daýhan birleşigi miweçilikde adygan hojalyklaryň biri. Çary Kepbekulyýewiň başlyklyk edýän bu daýhan birleşiginde 550 gektardan gowrak meýdanda miweli we üzüm...

“Lebap” sement zawody eksporty ýokarlandyrýar

“Lebap” sement zawody önümi eksport etmegiň möçberlerini barha artdyrýar. Geçen ýylda daşary ýurt bazarlaryna çykarylan önüm jemi öndürilen gurluşyk materialynyň üçden bir böleginden gowrak möçberde...

Balkanly dokmaçylar 2,693 tonna ýüplük öndürdiler

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki “Balkandokma” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 2 müň 693 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanylyp, pul hasabynda 27,5 million...

“Dostlukgallaönümleri” kärhanasynda 14,415 tonna un öndürildi

“Lebapgallaönümleri” önümçilik birleşiginiň “Dostlukgallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri üstünlikli zähmet çekýärler. Ýanwar-iýun aralygynda kärhanada ýokary, birinji we ikinji hilli unuň 14 müň 415 tonnasy öndürildi, bu görkeziji...
2022