Habarlar

Biologiýa instituty azolla ösümliginiň üstünde işleýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener–tehnologiýalar uniwersitetiniň garamagyndaky Umumy we amaly biologiýa institutynda guralan öňdebaryjy döwletleriň enjamlary we beýleki tehnologik serişdeler ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlaryna...

WiFi arkaly wideo görmek has aňsatlaşýar

Birnäçe adam tarapyndan ulanylýan WiFi nokadyna baglanyp, wideo tomaşa etmek köplenç aňsat düşmeýär. Öýdäki ýaşaýjylaryň bir wagtda WiFi torundan peýdalanmagy kä halatlarda kompýuteriňde görüp oturan...

Kazan dikuçar zawody bilen hyzmatdaşlyk netijelendirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmethan Çakyýew birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Kazan dikuçar zawodynyň öndürýän lukmançylyk dikuçarlaryny satyn...

Transhazar gaz geçirijisi: hyýaldan hakykata tarap

Göni maýa goýumlar bilen Transhazar gaz geçirijisini gurmagy teklip edýän ýewro-hytaý konsorsiumy halkara ekologik talaplary berk berjaý eder diýip, Germaniýada ýerleşýän “Edison Technologies” kompaniýasynyň baş...

Ýurdumyzyň dowardarlary täze sürüleri döretmegiň ahyrky tapgyrynda

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň “Dowardarçylyk”, Görogly etrabynyň “Garagum” maldarçylyk hojalyklarynda mallaryň baş sanlaryny artdyrmak, önümliligini ýokarlandyrmak boýunça işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Ady agzalan maldarçylyk hojalyklarynda...

Hökümet mejlisinde HYF-niň jemleri barada hasabat berildi

Anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary 11-12-nji awgustda geçirilen birinji Hazar...
2022