Habarlar

Bişkekde ÝB-niň duşuşygy geçirildi

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde 7-nji iýulda Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi, oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky...

2020-nji ýyldan Türkmenistanda zähmet haklary ýokarlanar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk zähmet haklary ýokarlanar. Şunlukda, döwlet býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we...

Inkubatordan 100 müň jüýje alyndy

Bereket etrabynda hereket edýän “Nurly meýdan” daýhan hojalygy 4-nji iýulda inkubatordan 100 müň jüýje almagy başardy. Şeýlelikde, Türkmenistanda ilkinji gezek towuk etini we ýumurtgany senagat derejesinde...

Türkmenistan bilen ÝB hyzmatdaşlygy täze derejä çykarýar

Ýewropa Bileleşigi Aşgabatda doly güýjünde hereket etjek Wekiliýetini açmak bilen, dünýädäki 142-nji Wekiliýetini ýola goýup, Merkezi Aziýadaky diplomatiki edaralarynyň üstüni ýetirer. "Bu ädim ençeme ugurlar boýunça...

Türkmen ykdysadyýetini ösdürmäge 16 mlrd. manat maýa goýuldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow 2019-njy ýylyň ýanwar – iýun aýlarynyň netijeleri boýunça...

Gurluşyk we energetikada öňe gidişlik gazanyldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow anna güni geçirilen giňişleýin maslahatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy toplumynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň ýanwar –...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022