Beýan

Erkin ykdysady zolaklar hakynda düşünje

Erkin ykdysady zolak – bu çäklerinde erkin ykdysady zolagyň gatnaşyjylary üçin aýratyn hukuk düzgüni ýola goýulýan, anyk kesgitlenen administratiw serhetleri bolan ýörite bölünip berlen çäkdir. Aýratyn...

Elektron töleg resminamasy diýen düşünje we hukuk esaslary

Elektron töleg resminamasy Türkmenistanyň “Elektron resminama hakynda” kanunynyň talaplaryny ödeýän, hasap boýunça işleri amala aşyrmaga esas bolýan resminamadyr. Elektron töleg resminamasy tölegleri geçirmek üçin zerur bolan...

Elektron san ýazgysy we onuň maksady

Elektron san ýazgysy şekiller (san yzygiderliligi) toplumy görnüşinde elektron resminamany iberijiniň resmi goly hökmünde ykrar edilýän öz eli bilen çeken goluna kybapdaşdyr. Elektron san ýazgysy...

Täjirçilik syryny düzýän we düzüp bilmejek habar

Täjirçilik syryny düzýän habara aşakdakylar degişli bolup biler: kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň tehnologik, önümçilik, guramaçylyk, harytşynaslyk, intellektual, mazamlaýyş we gaýry aýratynlyklary hakyndaky maglumatlar; kärhananyň, guramanyň,...

Türkmenistanda täjirçilik syry düşünjesi we kanunçylygy

Täjirçilik syry, munuň özi kärhananyň, guramanyň, edaranyň ýa-da ýekebara telekeçiniň ykdysady, maliýe, önümçilik, tehnologik we gaýry işi bilen baglanyşykly döwlet syry hasaplanmaýan habar bolup, onuň...
2022