Beýan

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy

“Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda olaryň aýratynlykda...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň mazmuny

Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda nämeler bolmaly? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda şular bolmalydyr: paýly...

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy barada

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy (TSSE) ýuridik şahs bolup, eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan kärhanalary, guramalary we ýuridik şahsy döretmezden öz işini amala aşyrýan telekeçileri meýletin esasda birleşdirýän, olaryň...

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň işi barada

Türkmenistanda 25-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň barşynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, ýurtda iki palataly parlament dörediler. Türkmenistanyň...

Türkmenistanda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy barada

“Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy” diýlip nämä düşünilýär? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýazmaça görnüşde baglaşylýan paýly gurluşyga...

TSTB-niň agzalygyna girmek hakynda

Kimler Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzasy bolup bilerler? “Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda (rejelenen görnüşi)” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň...

Türkmenistanda paýly gurluşygyň obýektleri barada

“Paýly gurluşygyň obýektleri” diýip nämä düşünilýär? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, şular paýly gurluşygyň obýektleri bolup...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022