Mary şäher häkimligi kottejleri gurmak üçin potratçylary hyzmatdaşlyga çagyrýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 8-nji awgustyndaky 13792 belgili Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda hususy ýaşaýyş jaýlaryň gurluşygynyň her görnüşi üçin wagtlaýyn kabul edilen aňryçäk bahalaryň çäginde welaýat polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin 2 gatly, her biri 2 hojalyga niýetlenen, jemi 52 sany kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edilýär

Bäsleşik 2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda Mary şäher häkimliginiň jaýynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (522) 6-07-42

Salgysy: Mary şäheriniň Watan köçesiniň 31-nji jaýy

Bulary hem okaň
2022