23.09.2019
23.10.2019

“Jaýsenagathyzmat” ýyladyş ulgamlarynda barlag-synag işlerini boýunça tender yglan edýär

“Jaýsenagathyzmat” hojalyk jemgyýeti ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlarynda barlag-synag işlerini geçirmek boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki guramalar we kärhanalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz bäsleşik tekliplerini bildiriş çap edilen gününden başlap 30 senenama gününiň dowamynda görkezilen salga ibermeli.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 21-80-73, (+99312) 21-80-74.

Türkmenistan, Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk şaýoly, 160
Bulary hem okaň
2022