01.12.2021
08.12.2021

Aşgabat şäher häkimligi medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça tenderiň möhledini uzaldýar

Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça bäsleşigiň möhledini uazldýar

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 8-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

92-56-24

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022