02.12.2021
31.12.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tenderiň möhledini uzaldýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhledini uzaldýar:

Lot №7 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №8 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №9 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №10 — Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №11 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №15 — Saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №27 — Lebap welaýatynyň Darganata etrap hassahanasynyň Gazojak şahamçasy üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №29 — Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň saglygy dikeldiş merkezi hem-de anyklaýyş barlaghanasy üçin saglygy goraýyş maksatly we lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak;

Lot №36 — Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň Parahat geňeşliginiň çäginde gurulýan oba saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak;

Lot №37 — S.A.Nyýazow adyndaky bejeriş-maslahat beriş merkezine lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak;

Lot №41 — «Arçman» şypahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak;

Lot №43 — Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

40-04-79

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 20
Bulary hem okaň
2022