23.06.2022
09.07.2022

Balkanabat şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlary gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Balkanabat şäher häkimligi 7 sany 3 gatly, 100 sany 2 gatly we 50 sany 1 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

1. Balkanabat şäheriniň Beýik Ýüpek ýoly köçesiniň ugrunda ýerleşýän Durmuş maksatly hyzmat ediş müdirliginiň işgärleri üçin.

2. Balkanabat şäheriniň raýatlary üçin.

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Balkanabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, jemagat hojalyk işlerini utgaşdyryjy bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soňra, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (222) 6-00-61

+993 (222) 6-00-57

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş
Bulary hem okaň
2022