02.08.2022
05.09.2022

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy suw geçirijini çekmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynyň” açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralyga suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 48-48-51

+993 12 48-48-94

Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022