08.10.2022
11.11.2022

TNGIZT awtomatlaşdyrylan maglumatlar ulgamyny döretmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan awtomatlaşdyrylan maglumatlar ulgamyny döretmek hem-de bu ulgamy TNGIZT-da ornaşdyrmak boýunça ulgamyň taslamasyny düzmek we ony durmuşa geçirmek üçin işleriň doly toplumyny ýerine ýetirmek üçin tender tekliplerini taýýarlamak boýunça tender yglan edýär

Size Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň HYG bölüminde teklip edilýär:

  • bäsleşige gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we habarlaşmak üçin telefon belgileri görkezilen ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny maddy-tehniki serişdeler bilen üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşikleri geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen her Lot üçin 1725 amerikan dollary möçberinde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny manat görnüşinde töläp, bäsleşik resminamlaryny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden 30 (otuz) iş günleriniň dowamynda ýerli wagt bilen 17.00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik tekliplerini görkezilen salga eltmeli, resminamalara hasap belgisine pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Söwda tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa hödürlenýän önümleriň bahalary bilen täjirçilik teklibi bolmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 (243) 9-66-79

+993 (243) 2-27-62

Faks:

+993 (243) 2-11-49

Elektron salgysy:

tngizt@tngizt.gov.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş
Bulary hem okaň
2022