03.12.2022
05.01.2023

"Türkmenhimiýa" DK tehniki hyzmat bermek boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tender toparynyň adyndan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod üçin şu aşakdaky hyzmatlary bermek boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär:

  1. Sarp ediş serişdeleri bilen üpjün etmek
  2. Serwis-tehniki hyzmatlaryny bermek

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan bäsleşik resminamalary kabul edilmeýär);
  • "Türkmenhimiýa" DK üçin maddy-tehniki harytlar bilen üpjün edijileri we potratçylary saýlap almak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny we bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin her Lot üçin 500 (iki ýüz) amerikan dollary möçberinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) tölegi töläp, bäsleşik resminamalaryny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 16.00-a çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Bäsleşik teklipleri 2 sany ýapyk bukjada tabşyrylmalydyr. Birinji bukjada tehniki teklipler we şertler, ikinji bukjada täjirçilik teklibi görkezilmelidir. Bäsleşik teklipli bukjada hökmany suratda PDF görnüşinde skanirlenen ähli bäsleşik resminamalaryň toplumy we Excel formatynda bäsleşigiň spesifikasiýasy bolmalydyr.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 39-02-25

+993 12 39-01-85

+993 12 39-01-66

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
2022