14.12.2022
17.01.2023

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky halkara audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2022-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Bäsleşige eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, degişli ygtyýarnamasy bolan kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar

Bäsleşik teklipleri habar çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda ýapyk bukjada kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-04-50

+993 12 21-04-52

+993 12 21-04-63

Faks:

+993 12 21-04-43

Elektron salgysy:

osushbank@tdob.gov.tm

Aşgabat ş, A.Nyýazow şaýoly, 143
Bulary hem okaň
2022