15.12.2022
31.12.2022

Balkanabat şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlary gurmak boýunça tender yglan edýär

Balkanabat şäher häkimligi şäheriň 6-njy kiçi ýaşaýyş etrapçasynda Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin 2 sany 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Balkanabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk we jemagat hojalyk işlerini utgaşdyryjy bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soňra, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (222) 6-00-61

+993 (222) 6-00-57

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022