26.12.2022
13.01.2023

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlar boýunça №2022/28 belgili tender yglan edýär:

Lot №1 – 250 kWt dizel elektrik bekediniň kärendesi (5 sany);

Lot №2 – dizel hereketlendirijili üç porşenli buraw sorujynyň esasynda sorujy (nasos) stansiýasynyň kärendesi (1 sany);

Lot №3 – 180х35 ölçegli nebit zyňyndylaryny öňüni alyş enjamlaryň kärendesi (2 sany);

Lot №4 - 120 m3 göwrümli aýlanyş ulgamynyň kärendesi (2 sany);

Lot №5 – göteriji agregatynyň kärendesi (1 sany);

Lot №6 – kuwwaty 125 t/s bolan buraw gurluşynyň kärendesi (1 sany).

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 14 (on dört) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

tatneft.tender@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022