06.02.2023
17.02.2023

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça №2023/02 belgili tender yglan edýär:

Lot №1 - Kanselýariýa harytlary (bölünmeýän)

Lot №2 - Kompýuter enjamlary (bölünmeýän)

Lot №3 - Elektrotehniki materiallar (bölünmeýän)

Lot №4 – Hojalyk harytlary (bölünmeýän)

Lot №5 - Gurluşyk materiallar (bölünmeýän)

Lot №6 – Gurallar (bölünmeýän)

Lot №7 – Teker diskleri

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri 2 nusgada (A we B bukja) tabşyrylmalydyr.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

tatneft.tender@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň
2022