30.03.2023
15.04.2023

Türkmenbaşy etrap häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenbaşy etrap häkimligi Türkmenbaşy şäherçesiniň çäginde 37 sany bir gatly ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Türkmenbaşy etrap häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag-aragatnaşyk we jemagat hojalyk işlerini utgaşdyryjy bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soň, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (243) 79-4-65

+993 (243) 79-4-87

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri
Bulary hem okaň
2022