12.10.2023
18.10.2023

Mary welaýatynyň häkimligi çagalar baglaryny we orta mekdepleri gurmak boýunça tender yglan edýär

Mary welaýatynyň häkimligi “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşliginiň Saryýazy obasynda 160 orunlyk çagalar bagynyň, Mary etrabynda 160 orunlyk çagalar bagynyň, Murgap etrabynda 500 orunlyk mekdebiň, Ýolöten etrabynda saglyk öýüniň durkuny täzelemek, Sakarçäge etrabynda saglyk merkeziniň, Ýolöten şäherinde kuwwatlylygy bir gije-gündizde 10000 m3 bolan lagym suwuny arassalaýjy desganyň, Türkmengala etrabynda suw arassalaýjy desgasynyň kuwwatlylygy bir gije-gündizde 25000 m3, Baýramaly etrabynyň kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50000 m3 suw arassalaýjy desgasynyň, Sakarçäge etrabynyň Parahat şäherçesinde kuwwatlylygy bir gije-gündizde 15000 m3 bolan suw arassalaýjy desgalaryň we inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyklaryny ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar we hususy kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlerden edilýän talaplar:

  • gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak barada ýazmaça arza bermeli;
  • soňky 3 ýylyň içinde Türkmenistanda ýerine ýetiren gurluşyk taslamalary barada maglumat;
  • edara-kärhananyň maddy we tehniki binýady barada maglumat;
  • hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşige gatnaşmak üçin teklipler şu ýylyň 18-nji oktýabryna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär:

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 6-06-21

+993 (522) 6-00-34

Faks:

+993 (522) 6-77-13

Mary şäheriniň Çärjew köçesiniň 12-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022