24.10.2023
04.12.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi awtomobil köprülerini gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda Aşgabat — Gökdepe demirgazyk sowma awtomobil ýolunyň 47 nji kilometrinde ýerleşýän sil suw akabasynyň üstünden geçýän, şeýle hem 47,5 nji kilometrinde ýerleşýän demir ýoluň üstünden geçýän awtomobil köprüleriniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 4­nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022