15.11.2023
07.12.2023

"Türkmenhimiýa" DK kaustik soda we kalsinirlenen soda öndürýän zawody gurmak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni tender toparynyň adyndan Balkan welaýatynda ýylda 100 000 tonna kuwwatly kalsinirlenen soda we ýylda 30 000 tonna kuwwatly kaustik soda öndürýän zawodyň taslamasyny düzmek we ony doly gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin GBS-i hasaba almak bilen 1725 (bir müň ýedi ýüz ýigrimi bäş) amerikan dollary möçberde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny Türkmenistanyň Merkezi bankynyň walýuta kursy boýunça manat görnüşinde (Türkmenistandaky gatnaşyjylar üçin) töleg töläp, tender resminamalaryny almaly.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-01-62

(+99312) 39-01-58

Faks:

(+99312) 39-01-72

Elektron salgysy:

12.dep@turkmenhimiya.gov.tm

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
2022