15.11.2023
19.12.2023

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky aragatnaşyk tor enjamlaryny satyn almak boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky döwrebap gorag, serwer we maglumat aragatnaşyk tor enjamlaryny, maglumat gorag programma üpjünçiliklerini satyn almak, ornaşdyrmak hem-de bu ugurda bankyň hünärmenlerine okuw geçmek boýunça gaýtadan açyk görnüşli halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, degişli ygtyýarnamasy bolan kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri habar çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-04-63

+993 12 21-04-57

Faks:

+993 12 21-04-43

Elektron salgysy:

osushbank@tdob.gov.tm

Aşgabat ş, A.Nyýazow şaýoly, 143
Bulary hem okaň
2022