11.01.2024
31.03.2024

Mary welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk müdirligi gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek boýunça tender yglan edýär

Mary welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk müdirligi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 24-nji maýyndaky “Mary welaýatynyň Wekilbazar, Sakarçäge we Türkmengala etraplarynda täze, döwrebap şäherçeleri gurmak hakynda” 1237 belgili kararyna laýyklykda binalaryň we inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň Üçdepe obasynda guruljak täze, döwrebap şäherçede:

 • 660 orunlyk orta mekdebi;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi;

Sakarçäge etrabynyň Gümgüzer geňeşliginiň Garypata obasynda guruljak täze, döwrebap şäherçede:

 • 720 orunlyk orta mekdebi;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi;

Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginiň Kyrkişik obasynda guruljak täze, döwrebap şäherçede:

 • 660 orunlyk orta mekdebi;
 • 320 orunlyk çagalar bagy;
 • saglyk merkezi;

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar we hususy kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlerden edilýän talaplar:

 • gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak barada ýazmaça arza bermeli;
 • soňky 3 ýylyň içinde Türkmenistanda ýerine ýetiren gurluşyk taslamalary barada maglumat;
 • edara-kärhananyň maddy we tehniki binýady barada maglumat;
 • hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipleri 2024-nji ýylyň 31-nji martyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär:

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 6-77-13

+993 (522) 6-00-34

Mary şäheriniň Çärjew köçesiniň 12-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022