01.01.1970
15.02.2024

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy IT- hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy ýerli IT- hyzmatlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meýilleşdirilen tenderine gatnaşmaga çagyrýar

Tertibi: şertnamalaýyn

Görnüşi: çarçuwa şertnamasy

Ylalaşygyň meýilleşdirilen başlanýan wagty: 01.03.2024ý.

Dowamy: 4 ýyl

Iň ýokary býudjeti: 15 000 — 60 000 ýewro

Siz öz gyzyklanmalaryňyzy ​DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu​ elekron salgysyna ugradyp bilersiňiz.

Gyzyklanma bildirmek üçin soňky möhleti: 15.02.2024ý.

Gyzyklanmalary ugratmak boýunça jikme-jik görkezmeleri “EEAS tenderlerine nädip arza tabşyrmaly” diýen web-sahypada okap bilersiňiz.

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022