12.02.2024
23.02.2024

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy neşirýat hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhahanasy çap etmek we neşirýat hyzmatlarynyň üpjünçiligi boýunça meýilleşdirilen tendere gyzyklanma bildirýän taraplary gatnaşmaga çagyrýar

24/P&I/ Neşir hyzmatlary

Tertibi: ylalaşylan

Görnüşi: çarçuwaly şertnama

Şertnamanyň meýilleşdirilen başlamaly wagty: 01/05/2024

Dowamlylygy: 4 ýyl

Iň ýokary býudjet: 15,000 ýewro – 60,000 ýewro

E-poçta salgysyna hat iberip, ýüz tutup bilersiňiz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu

Arzalary tabşyrmagyň ahyrky möhleti: 23/02/2024

Arzalary tabşyrmak üçin has giňişleýin maglumat bilen “EEAS tenderlerine nädip arza tabşyrmaly” web saýtynda tanşyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022