13.02.2024
22.03.2024

Türkmenistanyň Energetika ministrligi iki sany podstansiýany gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi, Balkan welaýatynda 35kW we 110kW kuwwatly podstansiýalaryny dolulygyna gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bölünýän lot No.1 - Balkan welaýatynda 35kW we 110kW kuwwatly podstansiýalaryny dolulygyna giurmak

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • tendere gatnaşmak üçin Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, bellige alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen ýazmaça arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň Energetika ministrliginden lotuň häsiýetnamasyny we tehniki talaplaryny almaly;
  • 1500 ABŞ dollary möçberinde (GBüS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) tölegi töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Basleşik teklipleri 2024-nji ýylyň 22-nji martyna sagat 16:00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra seljerilip başlanýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 37-94-31

+993 12 37-94-33

Türkmenistan, Aşgabat ş. k. 2022, 55
Bulary hem okaň
2022