22.02.2024
01.03.2024

Daşoguz welaýat häkimligi elektrik ulgamlaryny düýpli abatlamak boýunça tender yglan edýär

Daşoguz welaýat häkimligi Daşoguz şäheriniň Türkmenistan köçesiniň 18a, 20, 22, 22/1, 24 nji ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik ulgamlaryny düýpli abatlamak işlerine potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

  • gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;
  • häzirki wagta çenli ýerine ýetiren gurluşyk-abatlaýyş işleri barada maglumat;
  • edara-kärhananyň maddy-tehniki binýady barada maglumat;
  • hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipleri 2024-nji ýylyň 1-njy martyna, sagat 18:30-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 (322) 9-03-02

Faks:

+993 (322) 9-03-14

Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 10/1 jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022