22.02.2024
27.03.2024

"Deňiz söwda floty" ÝGPJ nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

"Deňiz söwda floty" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot No.1 - “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlar;

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplara şu aşakdakylar teklip edilýär:

  • bäsleşige gatnaşmak üçin kompaniýanyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, gatnaşyjynyň hasaba alnan ýurduny, poçta salgysyny, telefon we faks belgilerini, e-poçta salgysyny hem-de gatnaşyjynyň Türkmenistandaky wekiliniň rekwizitlerini görkezmek bilen ýazmaça arza tabşyrmaly;
  • "Deňiz söwda floty" paýdarlar jemgyýetiniň hasabyna 500 (bäş ýüz) ABŞ dollaryny töläp, tender resminamalarynyň bukjasyny alyň.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar şu bildirişiň çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda ýerli wagt bilen 13:00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçn telefon belgisi:

(+993 243) 5-12-46

Elektron salgysy:

technicaldep@mmf.com.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, Bahri-Hazar köçesi, 1
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022