22.02.2024
29.02.2024

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy hukuk hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy hukuk hyzmatlaryny (esasanam zähmet kanunçylygy, ýöne başga mowzuklar hem bolup biler) üpjün etmek boýunça meýilleşdirilen tendere gyzyklanma bildirýän taraplary gatnaşmaga çagyrýar

Şertnamanyň meýilleşdirilen başlamaly wagty: 01/04/2024

Dowamlylygy: 4 ýyl

Arzalary tabşyrmagyň ahyrky möhleti: 29/02/2024

E-poçta salgysyna hat iberip, ýüz tutup bilersiňiz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu

Arzalary tabşyrmak üçin has giňişleýin maglumat bilen “EEAS tenderlerine nädip arza tabşyrmaly” web saýtynda tanşyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022