28.03.2024
01.05.2024

Baş arhiw müdirligi edara binasynyň ýyladyş ulgamynyň bug gazanlaryny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi edara binasynyň ýyladyş ulgamynyň bug gazanlaryny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 93-64-07

+993 12 93-81-55

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 88-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022