20.05.2024
31.05.2024

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy konteýner görnüşli mobil desgasyny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy Russiýanyň pul birliginde (rublda) konteýner görnüşli mobil desgasyny satyn almak boýunça №2024/14 belgili tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) iş gününiň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

tatneft.tender@mail.ru

tehniki soraglar boýunça habarlaşmak üçin:

+993 61 49-47-73 – Baş inžener – Mihaýlow Ýewgeniý Leonidowiç;

Elektron salgysy:

MikhaylovEL@tatneft.tatar

+993 62 60-07-11 –  (КИПиА) Inžener– Ignatýew Georgiý Romanowiç.

Elektron salgysy:

IgnatevGR@tatneft.tatar

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň
2022