29.05.2024
25.06.2024

"Türkmenhimiýa" DK maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tender toparynyň adyndan “Guwlyduz” kombinaty üçin gerekli harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Lot №2 – Umumy we tehnologiki enjamlar

Lot №3 – Elektrotehniki enjamlar

Lot №5 – Himiýa önümleri

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan bäsleşik resminamalary kabul edilmeýär);
  • "Türkmenhimiýa" DK üçin maddy-tehniki harytlar bilen üpjün edijileri we potratçylary saýlap almak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny we bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin her Lot üçin 500 (bäş ýüz) amerikan dollary möçberinde (GBüS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) tölegi töläp, bäsleşik resminamalaryny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Zerur maglumatlary www.turkmenhimiya.gov.tm salgysyndan ýüklap alyp ýa-da aşakdaky salgydan alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 16.00-a çenli kabul edilýär.

Söwda tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa hödürlenýän önümleriň bahalary bilen täjirçilik teklibi bolmaly. Bäsleşik teklipli bukjada ähli resminamalaryň skanirlenen görnüşi “PDF” formatynda we Excel formatynda spesifikasiýa görkezilmelidir.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 39-01-63

+993 12 39-01-66

+993 12 39-01-22

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022