28.06.2024
01.07.2024

Aşgabat şäher häkimligi natriý gipohlorit erginini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi häkimligiň Jemagat hojalygy müdirliginiň “Aşgabatagyzsuw” birleşiginiň garamagyndaky agyz suw desgalarynda agyz suwuny öndürmekde hem-de sarp edijileri arassa agyz suwy bilen üpjün etmekde ulanylýan natriý gipohlorit (NaOCL) erginini satyn almak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli kabul edilýär. Hasaplaşyk tölegi işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşik 2024-nji ýylyň 10-njy iýulynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-03-38

Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022